Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesUitleg over tool settings
Opzetten van feedback criteria (rubrics, scale ratings en comment criteria)
Opzetten van feedback criteria (rubrics, scale ratings en comment criteria)

Aanmaken van feedback criteria binnen Peer Review, Group Member Evaluation, Assignment Review en Skill Review

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van Peer Review, Group Member Evaluation, Assignment Review of Skill Review, kunnen de criteria die de studenten dienen te gebruiken tijdens het geven van feedback worden toegevoegd. Het is mogelijk om een combinatie te gebruiken van een rubric, beoordelingscriteria op schaal (scale rating) en criteria voor opmerkingen zonder beoordeling (comment criteria).

Bij het opzetten van een FeedbackFruits opdracht kan er in stap 2 (Group Member Evaluation/Skill Review) of 3 (Peer Review/Assignment Review) een selectie gemaakt worden van de gewenste feedback criteria. Klik op “add” (toevoegen) om naar het volgende venster te gaan.

Fig. 1: Wanneer er gestart wordt met het toevoegen van feedbackcriteria, kan er gekozen worden voor het aanmaken van nieuwe criteria, of reeds aangemaakte criteriaset’s kunnen gekopieerd worden.

Het is mogelijk om criteria van een reeds aangemaakte opdracht opnieuw te gebruiken door een criteriaset te selecteren uit de lijst use copy from recent . Door op view te klikken, kan er een voorbeeld weergegeven worden van de criteria die gekopieerd zullen worden. Het is hier mogelijk om de criteria te bewerken voordat deze gekopieerd worden door middel van de optie copy and edit, of ze kunnen direct gebruikt worden door middel van use.

Fig. 2: Kopiëren van een eerder aangemaakte criteria set

Nieuwe criteria maken

Wanneer er gewenst is dat er nieuwe criteria worden aangemaakt, klik dan op Create new criteria. Allereerst zal het onderstaande venster weergegeven worden, waarbinnen er gekozen kan worden voor een rubric, scale rating of comment criterion. Er kunnen hier ook meerdere selecties gemaakt worden. Bijvoorbeeld, één selectie met een rubriek en één selectie met een aantal comment criteria.

Fig. 3: Bij het bouwen van een nieuwe criteriaset, kan er gekozen worden tussen (een combinatie van) de drie soorten criteria: een rubriek, een schaalbeoordeling en de opmerkingscriteria.

Een rubriek toevoegen

Het gebruik van rubrics laat de docent toe om meer volledige en complexe criteria te geven. Docenten kunnen toelichting koppelen aan ieder niveau binnen de criterium en hier beoordelingspunten aan toekennen.

Selecteer Add Rubric en er zal een nieuwe lege rubriek verschijnen. Hierbinnen kunnen de criteria ingevuld worden waarop de studenten beoordeeld zullen worden. Bovenaan kunnen de niveaus van de rubriek toevoegt worden en kunnen de titel, evenals het aantal punten dat aan elk niveau wordt toegekend, worden gewijzigd. Aan de linkerkant kunnen de criteria toegevoegd worden. Per criterium kan er ingesteld worden of een student opmerkingen kunnen toevoegen met betrekking tot het criterium en hoeveel opmerkingen er verplicht zijn (naast het selecteren van de niveaus). Voor elk criterium is het mogelijk een beschrijving per niveau toe te voegen, die uitlegt wanneer een student bijvoorbeeld "Uitstekend" zou scoren. De criteria en niveaus kunnen worden verwijderd, verplaatst of toegevoegd door op de drie puntjes naast de titel van het criterium/niveau te klikken.

Wanneer het invullen van de rubric is afgerond, kan er rechts onderaan het scherm op Done geklikt worden. Indien er gewenst is om aanvullende secties toe te voegen, kan er op add more sections geklikt worden.

Fig. 4: Een rubriek creëren

Scale rating

Nadat er gekozen is voor Add Scale rating, zal het onderstaande venster verschijnen.

Fig. 5: Een beoordelingscriterium voor een schaal maken

Voor elk criterium dient er een titel ingevuld worden. Optioneel kan er aanvullende uitleg met betrekking tot het criterium worden toegevoegd.

Er kan gekozen worden welk type boordeling er gebruikt zal worden, waarbij studenten een score zullen krijgen op een schaal van 1 tot 3, 5, 7 of 10. Bij het verplaatsen van de scale ziet de beoordelaar getallen die cijfers aangeven. Alleen het eerste en laatste punt op de schaal worden benoemd. Standaard worden het begin en einde van de schaal aangeduid met "improvement needed” (verbetering nodig) en "excellent” (uitstekend). Dit kan aangepast worden door de tekst onder de kopjes beginschaal en eindschaal te wijzigen.

Voor elk criterium kan er ingesteld worden of studenten opmerkingen mogen schrijven met betrekking tot dit criterium en hoeveel opmerkingen er verplicht geschreven dienen te worden (naast het selecteren van een score).

Klik op nog een criterium toevoegen om zoveel criteria toe te voegen als nodig. In de praktijk hebben we gemerkt dat drie tot zeven criteria het beste werken. Dit biedt de studenten voldoende structuur om gedetailleerde feedback te geven, terwijl de studenten toch het overzicht behouden.

Wanneer alle gewenste criteria zijn toegevoegd, kan er rechts onderin het scherm op done (klaar) geklikt worden. Daarnaast kan hier ook gekozen worden om extra secties toe te voegen door te klikken op add more sections.

Comment criterion toevoegen

De derde optie van feedbackcriteria die aan de opdracht kunnen worden toegevoegd, zijn comment criteria. Zoals hierboven uitgelegd, kunnen studenten bij het gebruik van een rubriek of beoordelingscriteria op een schaal ook commentaar schrijven (indien dit toegestaan wordt). In sommige gevallen is het echter gewenst dat de studenten enkel kwalitatieve feedback zullen geven, waarbij er geen score toegewezen dient te worden en het niet noodzakelijk is een niveau te selecteren binnen de rubriek.

Net als bij een beoordelingscriterium op een schaal, is het mogelijk een titel in te vullen, evenals een optionele uitleg van het criterium en het minimum aantal opmerkingen dat de studenten moeten schrijven. Klik op nog een criterium toevoegen om nog een comment criterion toe te voegen.

Indien alle gewenste criteria toegevoegd zijn, kan er rechtsonder in het scherm op done geklikt worden. Mocht er nog gewenst zijn extra criteria toe te voegen, kan er geklikt worden op add more sections.

Fig. 6: Een opmerkingscriterium creëren

Feedback criteria gebruiken voor de beoordeling

Nadat alle feedbackcriteria zijn ingesteld, is het mogelijk om per criterium beoordelingspunten en verschillende gewichten met betrekking tot het cijfer toe te kennen om te opdracht te beoordelen. Dit kan worden gedaan in de module Configurable Grading in de instellingen van de opdracht. Onder ‘ratings received on total work’ kunnen aangepaste beoordelingspunten per criterium ingesteld worden. Lees hier meer over onze Configurable Grading module.

Mochten er nog problemen of vragen naar boven komen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons vriendelijke ondersteuningsteam door te klikken op het blauwe pictogram links onderaan binnen onze tools.

Was dit een antwoord op uw vraag?