Alle collecties
Group Member Evalution
Group Member Evaluation Opzetten
Group Member Evaluation Opzetten

Hulp nodig bij het opzetten van een Group Member Evaluation opdracht?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Group Member Evaluation brengt structuur in het proces om studenten feedback te laten geven op de vaardigheden van hun medestudenten.

Alle FeedbackFruits tools worden in stappen opgezet. In Stap 1 worden de algemene instructies toegevoegd. In Stap 2 wordt de deadline voor het geven van feedback ingesteld, evenals de criteria, en het vereiste aantal reviews dat een student dient in te leveren. In Stap 3 dienen de studenten de feedback die zij hebben ontvangen te lezen en (indien vereist) een reflectie te schrijven met betrekking tot deze feedback.

Allereerst dient er een Titel ingevuld te worden, waarna er voortgegaan kan worden met Stap 1.

Stap 1: Instructions

Vul hier de instructies in. Hier dienen de algemene instructies voor de opdracht ingevuld te worden (zie de schermafbeelding hieronder voor een voorbeeld). Wanneer dit veld leeggelaten word, kan de opdracht niet worden gepubliceerd of opgeslagen. Indien gewenst kan er een gesproken opmerking of een bijlage aan de instructie toegevoegd worden.

De opdracht kan een individuele opdracht of een groepsopdracht zijn. Klik op wijzig om te kiezen tussen een van de volgende drie opties:

Students work:

 1. Individually (Individueel)

 2. As a group (Als groep)

Review:

 1. Individually. Studenten krijgen individueel iemand toegewezen.

 2. Within groups. Studenten krijgen individueel iemand toegewezen binnen hun groep. (Uitgeschakeld als 'als groep' is gekozen)

 3. Outside of their groups. Studenten worden individueel toegewezen aan iemand, buiten hun groep. (Uitgeschakeld als 'als groep' is gekozen)

 4. As a group. Alle leden van een groep krijgen hetzelfde werk toegewezen. (Uitgeschakeld als 'individueel' is gekozen)

Dit laat de volgende combinaties toe met hun respectievelijke gebruik:

 1. Students work individually, review individually

  Gebruik deze optie wanneer gewenst is dat de studenten individueel werken, bijvoorbeeld voor een individuele presentatie, en van de studenten wordt verwacht dat zij hun medestudenten individueel beoordelen.

 2. Students work individually, review within groups.

  Dit is de meest gebruikte optie in Group Member Evaluation en de gekozen optie voor het beoordelen van teamwerk en teamprestaties. Met deze optie beoordelen de studenten individueel de leden van hun groep, bijvoorbeeld op samenwerkingsvaardigheden en groepsparticipatie.

 3. Students work individually, review outside of their groups.

  Met deze optie zullen de studenten individueel leden buiten hun groep beoordelen. Bijvoorbeeld, wanneer groepen gesorteerd zijn op het presentatie onderwerp en studenten dienen een beoordeling te geven over een ander presentatie onderwerp.

 4. Students work as a group, review individually.

  Gebruik deze optie wanneer de studenten aan een project hebben gewerkt als groep, en een andere groep individueel moet beoordelen.

 5. Hand in work as a group, review as a group.

  Gebruik deze optie wanneer de studenten aan een project hebben gewerkt als groep, en van de studenten verwacht worden dat zij allen het werk van één andere groep nakijken.

Stap 2: Given reviews

In deze stap kunnen de criteria om studenten te helpen bij het geven van feedback worden toegevoegd. Klik hier op change om te bewerken, toe te voegen of te verwijderen. Voor uitvoerige informatie over het opzetten van feedback criteria klik hier.

Deadline Stel de deadline in voor het geven van feedback. Let op dat beoordelaars hun beoordelingen niet meer kunnen bekijken of bewerken nadat deze deadline is verstreken. Laat de deadline leeg om beoordelaars toe te staan hun feedback onbeperkt te bekijken en/of te bewerken.

Students see their received feedback Hier kan gekozen worden wanneer de studenten hun feedback in mogen zien. Er kan hier gekozen worden voor ‘immediately’ (direct), ‘after release date’ (na vrijgavedatum), ‘after specific date’ (na een bepaalde datum) of ‘never’ (nooit).

Required reviews per student Hier kan ingesteld worden hoeveel medestudenten/groepsleden/groepen iedere student dient te beoordelen. Indien er gekozen is voor groepsoptie 2, en gewenst is dat alle medestudenten elkaar beoordelen, dient hier ‘all’ geselecteerd te worden.

Allocations:

Door op 'change' te klikken, kan de gewenste toewijzingsmethode worden gekozen.

Automatically- One by one: De studenten krijgen één voor één een beoordeling toegewezen, de tweede beoordeling verschijnt na het starten van de eerste, enzovoort. Dit is de standaard en aanbevolen methode van toewijzing.

Automatically- All at once Deze optie is enkel beschikbaar indien het aantal vereiste beoordelingen hoger is ingesteld dan 1. Met deze toewijzingsmethode krijgen studenten alle beoordelingen die ze dienen te voltooien in één keer toegewezen. Het voordeel van deze optie is dat de studenten al hun medestudenten in één keer te zien krijgen. Het nadeel is dat het minder flexibiliteit toelaat, specifiek indien studenten maar één review maken, dan zullen de overige niet worden toegewezen.

Setting

 • Self-assessment Studenten worden gevraagd om eerst hun eigen werk te beoordelen, waarna zij kunnen beginnen met het geven van feedback aan hun medestudenten.

 • Reviewer anonymity Het inschakelen van deze optie maakt de beoordelaars anoniem. De beoordelaars zullen nog steeds de naam zien van de medestudent die ze beoordelen. Docenten kunnen wel de naam van de beoordelaar zien.

Ten slotte kunnen er ook (optionele) instructies worden toegevoegd die studenten in gedachten kunnen houden tijdens het geven van de feedback.

Studenten zullen het onderstaande te zien krijgen: bij stap 1 ziet de student hun teamgenoten (inclusief zichzelf) en bij stap 2 ziet zij de groep die beoordeeld dient te worden. Wanneer een student de beoordeling heeft afgerond zal er ‘reviews received’ verschijnen met een groen vinkje.

Stap 3: Received reviews

In deze stap lezen de studenten de feedback die ze gekregen hebben. De docent kan er ook voor zorgen dat studenten hun beoordelaars een rating geven. Dit kan leerlingen motiveren om betere feedback te geven en om zich te verbeteren.

Stel een deadline in voor deze laatste stap, indien gewenst. Studenten kunnen na het verstrijken van de deadline de feedback bekijken, maar niet voor punten (als er punten te verdienen zijn bij dit onderdeel). Indien er geen deadline is ingesteld, kunnen de studenten altijd de feedback bekijken voor punten.

Stap 4: Reflections on the assignment (optioneel)

Het schrijven van een reflectie is een waardevolle stap om een opdracht mee af te sluiten. De student kan bijvoorbeeld een reflectie schrijven over hoe het hele proces van feedback geven is verlopen. Deze stap kan worden toegevoegd door op de paarse-cirkel-plus-knop te klikken (aan het eind van de laatste stap). De optie 'Reflections on the activity' wordt dan zichtbaar (zie onderstaande afbeeldingen).

In de afbeelding hieronder kun je zien dat de opdracht een deadline kan hebben, evenals een vereiste lengte van woorden. Er is ook een beschrijvingsveld waarin je kunt aangeven waarover de studenten moeten nadenken in verband met de opdracht. De studenten kunnen met deze stap beginnen als stap 2 "Give feedback to your(self and) peers" voltooid is. De studenten kunnen dan beginnen met het schrijven van hun reflectie (zelfs voordat ze de feedback al gelezen hebben).

Grading

Het is voor deze opdracht mogelijk om een beoordeling toe te voegen door het klikken op de paarse plus-knop aan de linker kant van het scherm. Hier kan worden ingesteld hoeveel punten er worden gekoppeld aan ieder van de onderdelen binnen de opdracht, een indicatie wordt weergeven op de onderstaande schermafbeelding.

Configurable Group Contribution Factor

Configurable Group Contribution Factor” is toegevoegd aan de feature flag functie Group Contribution Grading. Hier kunnen instellingen worden toegevoegd met betrekking tot de drempel die een indicatie geeft van in hoeverre het cijfer bepaald wordt door de group contribution factor (groepsbijdragefactor) of de group skill factor (groepsvaardigheidsfactor).

Wanneer er een GME opdracht wordt aangemaakt met de ‘review within groups’ optie (dit werkt niet met overige opties), is het mogelijk om ‘configurable group contribution grading’ in te schakelen onder aan de pagina in the instellingen onder de module Configurable Grading. Nadat deze functie is ingeschakeld, kan er door op ‘configure’ te klikken, gekozen worden tussen twee verschillende grading-opties.

Het is belangrijk op te merken dat dit moet gebeuren nadat een groepsproject afgewerkt en beoordeeld is. Deze functie is bedoeld om die groepscijfers te aan te passen en deze te individualiseren op basis van de bijdragen.

Group contribution factor

De group contribution factor berekent de deelname van de studenten door hier een factor tussen 0 en 2 aan toe te kennen, die aangeeft hoeveel de studenten gedaan hebben binnen het groepswerk in verhouding tot de andere teamleden. Deze factor gebruikt het gemiddelde van de beoordelingen van de criteria voor een student en vergelijkt dit met de gemiddelde beoordeling van de teamleden van deze student.

Het is belangrijk op te merken dat de bijdrage-factor van een leerling zal veranderen als er op een later moment nieuwe beoordelingen voor andere studenten binnenkomen, en zal stijgen of dalen naargelang de scores die de andere leerling kreeg. Voor "Group Contribution Factor" moet de docent de waarden instellen die gebruikt zullen worden om de bijdrage van de studenten te categoriseren nadat deze berekend is en bepalen wat er met hun project cijfer moet gebeuren.

In dit geval kan er één van de volgende drie dingen gebeuren met het cijfer voor het project van de student:

Het blijft hetzelfde (er wordt niets afgetrokken of toegevoegd), het project cijfer wordt vermenigvuldigd met de bijdrage factor die de student krijgt, of het project cijfer voor deze leerling wordt tot nul (0) herleid.

Standaard zijn deze waarden ingesteld om studenten:

 • Een nul (0) als hun bijdrage factor tussen 0 en 0,49 ligt

 • Het project cijfer vermenigvuldigd met de ontvangen bijdrage factor als hun bijdrage factor tussen 0.5 en 1 ligt

 • Een ongewijzigd project cijfer als de bijdrage factor tussen 1,01 en 2 ligt

De docent kan deze waarden aanpassen naar aanleiding van datgene dat voor de opdracht gewenst is.

Group skill factor

De group skill factor werkt relatief anders. Hier worden de factoren niet berekend in verhouding tot de scores van de andere teamleden, maar worden de scores in verhouding tot het maximum aantal punten beschikbaar voor een criteria, tussen 0 en 1. Een belangrijk verschil hier is dat de factor van een student niet verandert naar aanleiding van de scores die de andere studenten krijgen. Nogmaals, de docent kan de waarden instellen die bepalend zijn voor wat er gebeurt met de project cijfers van de studenten wanneer zij een gemiddelde score krijgen.

In dit geval kunnen er drie dingen gebeuren met het cijfer van de student voor het project: Het blijft hetzelfde (er wordt niets afgetrokken of toegevoegd), het project cijfer wordt vermenigvuldigd met de factor die de leerling ontvangt, of het project cijfer voor deze leerling wordt teruggebracht tot nul (0).

De standaardinstellingen voor deze groepsbijdrage-optie zijn ingesteld op:

 • Geef studenten een nul (0) als hun score tussen 0 en 0.55 ligt

 • Het project cijfer vermenigvuldigd met de gemiddelde score als ze tussen 0.56 en 0.8 scoren

 • Een ongewijzigd project cijfer als ze ergens tussen 0,81 en 1 scoren

De docent kan deze waarden opnieuw aanpassen tot wat gewenst is voor de opdracht.

Klik ten slotte op Publish in de rechterbovenhoek van het scherm. Als alle instellingen zijn toegevoegd, is het tijd voor de studenten om aan de slag te gaan!

Dit is het einde van de handleiding Group Member Evaluation opzetten. Mochten er nog vragen of een technisch probleem ondervindt, neem dan contact op met ons vriendelijke support team door op de blauwe chatknop te klikken (P.S. support is elke weekdag 24 uur per dag beschikbaar en niet beschikbaar in het weekend).

Was dit een antwoord op uw vraag?